«Збірник наукових праць

Черкаського державного технологічного університету.

Серія: Економічні науки»

 

2014-12-16_0130

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ До публікації в збірнику наукових праць “Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися, які присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств, міжнародних економічних відносин, інтенсифікації інтеграційних процесів та іншим актуальним проблемам сучасної економічної науки, оформлені згідно з вимогами

Мова публікацій– українська, російська або англійська.

Періодичність випуску – чотири рази на рік. Комплектування випусків – у міру надходження статей.

Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: загальні питання економіки (проблеми управління, організації та планування; регіональна економіка; міжнародні економічні відносини); фінанси; бухгалтерський облік та аудит.

Електронна копія має надсилатися до Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАНУ, розміщуватися на сайті видання та в бібліотеці університету.

Кожна стаття супроводжується двома рецензіями докторів економічних наук, одна з яких має бути зовнішньою. Статті авторів, що мають вчений ступінь доктора економічних наук, не рецензуються.

Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути повернута автору на доопрацювання. Статті друкуються в авторській редакції. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Про рекомендацію статті до друку та вартість публікації редакція повідомляє авторів додатково. Відхилений оригінал авторові не повертається. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність приведених фактів, статистичних даних, власних імен і інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

 СТРУКТУРА СТАТТІ

Стаття повинна складатися з логічно взаємопов’язаних розділів згідно нижченаведеної схеми:

УДК та JEL-Index (JEL Classification System / EconLit Subject Descriptors) – класифікатор знаходиться за посиланням https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel&print

Назва статті (у заголовку статті можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення; в перекладі заголовку статті англійською мовою не повинно бути транслітерації з російської (української) мови, крім назв власних імен, які неможливо перекласти, та об’єктів, що мають власні назви.)

ПІБ автору (авторів) із зазначенням наукового ступеню, вченого звання, місця роботи (повністю).

Анотація – розширена, мінімум 900 знаків (від 0,5 до 1 сторінки) українською та англійською мовами.

Ключові слова та словосполучення – від 5 до 10 – українською та англійською мовами.

Актуальність проблеми (постановка проблеми) та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій з досліджуваної проблеми та (ОБОВ’ЯЗКОВО!) визначення питань, що не вирішені

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Викладення основного матеріалу дослідження  з науковим авторським обґрунтуванням отриманих результатів.

Висновки (висновки та перспективи подальших наукових розробок в даному напрямі).

Список використаних джерел – мінімум 8 одиниць.

 

ДО СТАТТІ ДОДАЮТЬСЯ (для виконання вимог міжнародних наукометричних баз даних):

1) засвідчена печаткою установи рецензія доктора економічних наук;

2) згода на обробку персональних даних;

3) МЕТАДАНІ трьома мовами – англійською, українською та російською:

прізвище, ім’я, по-батькові автора (-ів),

назва статті,

структурований реферат обсягом не менше 16 рядків (150-300 слів), що містить наступні елементи: вступ, мета роботи, постановка проблеми, виклад основного матеріалу статті, результати та їх обговорення, висновки та рекомендації. Він має бути написаний так, щоб після знайомства з ним виникло бажання прочитати саму статтю та, можливо, її процитувати,

ключові слова та словосполучення – від 5 до 10,

вчений ступінь і вчене звання автора (-ів),

місце роботи та посада кожного з авторів,

номери службового, домашнього або мобільного телефонів,

поштова адреса,

адреса електронної пошти кожного з авторів – ОБОВ’ЯЗКОВО!

Стаття та авторська довідка, копія платіжного документу надсилаються електронною поштою на адресу редакціїї   або подаються в друкованому вигляді два примірники статті, чітко роздруковані на лазерному принтері, підписані автором (усіма співавторами) на одному примірнику, із двома рецензіями, підписаними докторами наук за фахом з двох різних організацій (у разі, коли стаття подається не доктором наук, або без його співавторства), з електронною копією на компакт-диску. При відправленні статті електронною поштою необхідно відсканувати рецензії та підписи авторів на першій сторінці авторського оригіналу статті. Обов’язково має додаватися заява з підписами автора (усіх співавторів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань.

Важливо: назва файла зі статтею – прізвища авторів; назва файла з МЕТАДАНИМИ – прізвища авторів зі словом “метадані”; в темі листа обов’язково вказувати прізвища авторів

В одному електронному листі має бути тільки одна стаття!

Загальні ВИМОГИ  ДО МАТЕРІАЛІВ

-     Обсяг статті – не менше  десяти сторінок набраного тексту у форматі А4. Міжрядковий інтервал 1. Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) – 14. Абзацний відступ – 10 мм.  Поля: верхнє, нижнє – 25 мм; праве, ліве – 20 мм. Текст оформлюється в 1 колонку.

-     Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman №12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Рисунки, діаграми і таблиці створюються в чорно-білій гаммі. Слова друкуються без переносів, всі нетекстові об’єкти (рисунки, графіки, діаграми, фотоматеріали тощо) мають бути чорно-білими!. Таблиці слід створювати за допомогою табличних функцій редактора МSWord. Над таблицею має бути назва. Рисунки можуть бути виконані у вмонтованому в МSWord графічному редакторі та обов’язково згруповані; можлива вставка об’єктів у графічному форматі (рсх, jpg, bmp, tif, gif і т.ін.). Не допускається використання сканованих схем, графіків та діаграм. Підрисункові підписи набираються жирним шрифтом, розмір – 10.

-     Формули (чіткі, із загальновживаним використанням символів) слід набирати у вмонтованому в МSWord редакторі формул Еquation, мінімальний розмір індексів формул – 10 і нумерувати в круглих дужках, наприклад: (5).

-     Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно діючим стандартам. Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела (обов’язковим є наявність іноземних авторів), вторинне цитування не дозволяється. Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер за списком джерела та, через кому, номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад, [5, с. 88]. Інформація про кожне джерело має бути повною і точною. Небажаними є посилання на навчальну і науково-популярну літературу (підручники, навчальні посібники, газети, суспільно-політичні журнали тощо). Посилання на власні публікації допускаються у випадку крайньої необхідності. Список використаної літератури (від 8 джерел, з них половина – виданих не пізніше 3-4 років тому) мовою оригіналу, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, подається наприкінці статті. Бібліографічний опис слід проводити відповідно до виду джерела (монографія, посібник, стаття); посилання повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером у списку літератури. Обов’язковими є посилання на джерела статистичних даних; на роботи авторів, прізвища яких зустрічаються у тексті публікації (першоджерела мовою оригіналу чи перекладні видання).

Кількість літературних джерел- не менше 8 (обов’язковим є наявність іноземних авторів)!

-     Список використаних джерел подається в кінці статті в стандартному вигляді українською (російською) мовою та в транслітерованому вигляді.

Як базовий стандарт для виконання транслітерації обрано систему, прийняту Комісією з географічних назв США (у 1944 р.) і Постійним комітетом з географічних назвам Великобританії (в 1947 р.) для передачі географічних назв (BGN/PCGN). Дана система на сьогодні є по суті стандартизацією сформованої практики передачі слов’янських імен і назв, добре зрозуміла носіям англійської мови. У стандарті не використовуються діакритика або незвичайні букви. Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використання широко розповсюджених онлайн-сервісів (наприклад, http://translit.kh.ua/).

Порядок отримання авторського примірника і відбитка статті

Авторський відбиток верстки статті надсилається електронною поштою за вимогою. У разі виникнення суттєвих зауважень можливе внесення змін за узгодженням з редакцією. Один авторський друкований примірник збірника надсилає автору (співавтору, чиє прізвище зазначено у квитанції про оплату) технічний секретар редакції. Можна замовити додатковий друкований примірник за собівартістю, а також електронну версію випуску (кількох випусків).

Шановні автори! Для підвищення рівня цитованості ваших статей рекомендуємо  в своїх статтях використовувати напрацювання і посилатись на визнані міжнародні видання з економіки http://www.scimagojr.com./journalrank.php?area=2000&category=0&country=all&year=2014&order=sjr&min=0&min_type=cd

 

Завантажити Вимоги до оформлення статей ЧДТУ_Економіка в електронному вигляді.

Завантажити згоду на обробку даних в електронному вигляді.